NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Deontologie

De Orde der Apothekers werd opgericht bij wet van 19 mei 1949. De bepalingen van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 regelen de werking van de Orde.

Artikel 15 §1 van dit besluit bepaalt de bevoegdheden van de Nationale Raad, die hoofdzakelijk de opdracht krijgt de algemene beginselen en de regels voor de farmaceutische plichtenleer op te stellen en de nodige aanpassingen aan te brengen.

Volgens de bewoordingen van deze wettelijke bepaling bevat de code met name regels betreffende de continuïteit der zorgen, waartoe ook het naleven van de wachtdiensten behoort, het beroepsgeheim, het doorgeven van documenten of farmaceutische informatie aan confraters en behandelende artsen. De code regelt ook de individuele relaties tussen de apotheker enerzijds, de patiënten, de confraters, de artsen, de beoefenaars van de tandheelkunde en de titularissen van de paramedische beroepen, anderzijds. In de code worden de grondbeginselen geformuleerd die de sociale verplichtingen van de apotheker vastleggen.

Deze code voorziet de bepalingen die tot doel hebben de essentiële regels van het beroep van apotheker te vrijwaren, beroep dat niet kan gereduceerd worden tot een louter commerciële verkoopsactiviteit.

Gezien de evolutie van het beroep en van de samenleving, acht de Nationale Raad het aangewezen de deontologische code regelmatig te actualiseren.

De Artsenijbereidkunde maakt volwaardig deel uit van de Geneeskunst en moet beoefend worden met respect voor het principe van de therapeutische vrijheid en binnen de grenzen opgelegd door de vereisten van het beroep. Het beroep van apotheker is door zijn aard van belang voor de Volksgezondheid, voor de bescherming van de gezondheid van de patiënten, de behandeling en de genezing van de zieken.

Een degelijk onthaal, luisterbereidheid, bekwaamheid en toewijding zijn de voornaamste kwaliteiten die de patiënt terecht mag verwachten van zijn apotheker, die hij volledig moet kunnen vertrouwen.

Deze regels hebben tot doel een behoorlijke uitoefening van het beroep te verzekeren, ten dienste van de patiënt en de Volksgezondheid.

Ze zijn in hoofdstukken onderverdeeld, die overeenkomen met de verschillende aspecten van het beroep.

Deze regels gelden voor alle apothekers ingeschreven op de lijst van de Orde der Apothekers.

Om de Artsenijbereidkunde in België te mogen uitoefenen, is iedere apotheker wettelijk verplicht op de lijst van de Orde ingeschreven te zijn (artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 80). 

Code van Farmaceutische plichtenleer
De bijzondere plichten van de apotheker
Code van Farmaceutische plichtenleer
Slotbepalingen


Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72