NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Wat is de procedure tot weglating van de lijst van de Orde der Apothekers?
Een apotheker die niet meer wenst ingeschreven te zijn op de lijst van de Orde der Apothekers moet schriftelijk (per brief of per mail) zijn weglating vragen aan de voorzitter van de Provinciale Raad op wiens lijst hij is ingeschreven op de datum van het verzoek.

De weglating van de lijst heeft als gevolg dat de apotheker vanaf dat moment de artsenijbereidkunde niet meer mag uitoefenen. Hij zal zijn functie als apotheker maar opnieuw kunnen opnemen na een nieuw verzoek tot inschrijving op de lijst van de Provinciale Raad waarvan hij zal afhangen op de datum van het verzoek en na de goedkeuring ervan door de Provinciale Raad nadat de inschrijvingsvoorwaarden zijn gecheckt door het dagelijks bestuur van de Provinciale Raad. De datum van de vergadering van de Raad waarop de inschrijving zal worden goedgekeurd, zal op voorhand worden meegedeeld aan de apotheker zodat hij precies weet wanneer hij zijn activiteiten als apotheker mag hervatten.

Wanneer een apotheker, die is ingeschreven op de lijst van de Orde, met pensioen gaat en niet meer wenst ingeschreven te zijn, is het belangrijk dat hij zijn weglating vraat. De weglating is immers niet automatisch. Een gepensioneerde apotheker die echter nog enkele dagen per jaar als apotheker wenst te werken, zoals wettelijk is toegelaten, moet ingeschreven zijn op de lijst en de jaarlijkse bijdrage betalen (waarvan het bedrag wordt herzien nà 65 jaar).

Elke wijziging in post- of e-mailadres, telefoonnummer of functie moet zo snel mogelijk worden gemeld aan de voorzitter van de Provinciale Raad op wiens lijst men is ingeschreven. De Orde moet immers van elke apotheker een fiche bijhouden die op elk ogenblik kan worden geraadpleegd door de inspecteurs van het FAGG.
Terug naar overzicht


Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72