Aanwezigheid van bevoegde personen in de officina

21 nov. 2022
  • Home
  • Aanwezigheid van bevoegde personen in de officina

Naar aanleiding van een verzoek dat hij heeft gekregen en na discussie met verschillende partners wenst de Nationale Raad van de Orde der Apothekers verduidelijkingen te geven in verband met het apotheekpersoneel.

Krachtens artikel 6 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen mogen alleen apothekers wettig de artsenijbereidkunde uitoefenen. Artikel 24 van dezelfde wet en artikel 7 van het Koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers voorzien bovendien dat de apothekers zich kunnen laten bijstaan door farmaceutisch-technische assistenten of hen kunnen belasten met bepaalde handelingen (maximum 3 assistenten per aanwezige apotheker).

Deze bepalingen en de Gids voor de goede officinale farmaceutische praktijken die is gevoegd bij het bovenvermelde Koninklijk besluit van 21 januari 2009 verzetten zich dus niet expliciet tegen het aanwerven van personen die niet over de titel van apotheker of farmaceutisch-technisch assistent beschikken.

Dit is echter enkel toelaatbaar onder bepaalde voorwaarden, met name dat:

  1. deze personen geen artsenijbereidkunde uitoefenen en dat er een concreet verband bestaat tussen hun aanwezigheid en de werkzaamheden van de apotheek;
  2. deze personen gekwalificeerd zijn om de door de titularis opgedragen taken uit te voeren en deze taken uitvoeren onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de titularis;
  3. niet expliciet of impliciet de indruk wordt gewekt dat deze personen apothekers of farmaceutisch-technisch assistenten zijn en dat een duidelijk onderscheid tussen de functies van elk van hen is gewaarborgd;
  4. de aanwezigheid van deze personen geen inbreuk pleegt op de privacy van de patiënten en het beroepsgeheim van apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten en dat zij zelf onder een geheimhoudingsclausule vallen;
  5. deze personen zich niet in een voorbehouden gedeelte van de apotheek bevinden, hetzij in de uitsluitend voor bevoegde personen toegankelijke bereidingszone, hetzij in de verstrekkingszone waar de patiënt de door hem gewenste intellectuele dienst ontvangt door de apotheek binnen te gaan.

Er dient nog te worden vermeld dat sinds de inwerkingtreding van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg nieuwe vereisten van toepassing zijn betreffende de gegevens die moeten vermeld worden in het patiëntendossier. Het lijkt erop dat, zelfs indien er geen product wordt afgeleverd en ongeacht het soort afgeleverde product “de reden van het contact of de problematiek bij de aanmelding” moet vermeld worden (art. 33). Dit dossier is echter enkel toegankelijk voor de gezondheidszorgbeoefenaars – apothekers en farmaceutisch-technische assistenten.