In vitro tests in de officina

25 mei 2014
  • Home
  • In vitro tests in de officina

De Orde der Apothekers wenst haar leden eraan te herinneren dat het gewoonlijk verrichten van handelingen die hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van een diagnose tot doel hebben, voorbehouden is aan artsen. Het verrichten van deze handelingen door personen die daartoe wettelijk niet bevoegd zijn, wordt beschouwd als een onwettige uitoefening van de geneeskunde (cfr. art. 2, §1, 2de lid van het K.B. n° 78 van 10/11/1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen).

Gezien het risico bestaat dat het gebruik in de apotheek van meetinstrumenten om in vitro tests uit te voeren wordt beschouwd als een onwettige uitoefening van de geneeskunde, waarschuwt de Nationale Raad van de Orde der Apothekers haar leden voor alle soorten projecten die op dergelijk type instrumenten voor zelfmeting beroep doen, zelfs deze gebruikt in het kader van een pilootfase.

In 2008 heeft de Nationale Raad advies uitgebracht over de aanwezigheid in de apotheek van zelfmeettoestellen (zie het advies). De Nationale Raad is zich bewust van de voortdurende evolutie van de rol van de apotheker en werkt aan een eventuele aanpassing van dit advies. Hiervoor overlegt de Nationale Raad met partners in de gezondheidszorg.

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers is bezorgd over de verantwoordelijkheid van zijn leden betreffende de momenteel lopende projecten; de Raad zal haar leden op de hoogte houden van elke ontwikkeling in verband met deze materie.