Vaccinatie door de apotheker

17 jan. 2022
  • Home
  • Vaccinatie door de apotheker

Sinds het begin van de sanitaire crisis is de apotheker op de voorgrond getreden als een fundamentele acteur van het gezondheidszorgsysteem in België. De vaccinatiestrategie tegen Covid-19 gaat nu een nieuwe fase in, waarbij een terugkeer naar een meer normale situatie wordt betracht. Verschillende pistes worden momenteel vermeld en onderzocht om de vaccinatiedekking te verbeteren. Eén daarvan, met name de toelating van apothekers om tegen Covid-19 te vaccineren, maakt het voorwerp uit van een voorontwerp van wet.

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers ondersteunt deze evolutie van de taken van de apotheker. De apotheker is een gezondheidszorgbeoefenaar die over een uitgebreide wetenschappelijke kennis en competenties met betrekking tot geneesmiddelen beschikt die hem geschikt maken om vaccins toe te dienen. Hij is ook een eerste lijnszorgacteur die bijzonder toegankelijk is voor de patiënten.

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) en de Académie royal de médecin (ARMB) hebben reeds in 2019 onderstreept dat “er voldoende internationale evidentie en wetenschappelijk onderzoek is waaruit blijkt dat griepvaccinatie door officina-apothekers een meerwaarde betekent voor de volksgezondheid” gezien de vaccinatiedekking hierdoor toeneemt [1] . Ze hebben dit besluit herhaald in de context van de vaccinatie tegen Covid-19 en hebben opnieuw aangedrongen op het feit dat niet de overdracht van handelingen van artsen naar apothekers wordt beoogd maar wel een algemene verhoging van de hoeveelheid verstrekte handelingen [2] .

Net zoals de Academiën wenst de Nationale Raad van de Orde der Apothekers de complementariteit van de rol die de apothekers zouden kunnen spelen met betrekking tot vaccinatie ten opzichte van die van de artsen benadrukken. Deze specifieke aanvullende taak aan de apotheker toevertrouwen, zonder afbreuk te doen aan de taken van de arts, beoogt een gemeenschappelijk algemeen belang ten goede komt van de patiënten en de maatschappij in het algemeen.

Zo’n machtiging tot vaccinatie voor de apothekers moet natuurlijk voldoen aan verschillende voorwaarden:

  • Een gepaste opleiding, zowel theoretisch als praktisch, die o.a. het accuraat aanpakken van allergische reacties en andere neveneffecten moet bevatten;
  • Een geschikte verzekeringsdekking;
  • Het vrijwillige karakter van de uitvoering van deze bijzondere handelingen.