Vaccinatie in de apotheek door niet-apothekers

02 nov. 2022
  • Home
  • Vaccinatie in de apotheek door niet-apothekers

Sinds 12 maart 2022 werd de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gewijzigd (art. 3, §§ 4 en 6, en art. 22) om de apothekers die werkzaam zijn in voor het publiek opengestelde officina’s toe te laten om vaccins tegen Covid voor te schrijven en toe te dienen. Deze nieuwe ontwikkeling heeft het onderwerp uitgemaakt van een communicatie van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers van 16 juni 2022.

Vanaf dit moment heeft de Nationale Raad, die zich gunstig uitgesproken over dit initiatief in zijn advies van 17 januari 2022, de positieve vaststelling kunnen doen van de toewijding en het professionalisme van de leden van de Orde die snel deze aanvullende dienst aan hun patiënten hebben willen aanbieden in het belang van de volksgezondheid..

Sinds enkele weken heeft de Nationale Raad ook een toenemend aantal verzoeken gekregen om een uitzondering op het verbod om een ruimte van de apotheek ter beschikking te stellen van een derde op basis van het artikel 81 van de Code van farmaceutische plichtenleer te verkrijgen. Bepaalde apothekers wensen inderdaad de toediening van de vaccins tegen Covid in hun apotheek toe te vertrouwen aan een arts of een verpleegkundige. Gezien het aantal verzoeken heeft de Nationale Raad beslist om een algemeen advies hierover te publiceren.

Er dient te worden benadrukt dat het doel van de wetgeving die vaccinatie tegen Covid in de apotheek mogelijk heeft gemaakt erin bestond “de vaccinatie toegankelijker te maken en de mensen te kunnen bereiken die nog niet gevaccineerd zijn” door de mogelijkheid om het vaccin tegen Covid voor te schrijven en toe te dienen, uit te breiden tot de officina-apothekers “die in hun apotheken in het hele land rechtstreeks in contact staan met het publiek, en die over specifieke zorgvaardigheden beschikken”. Door dit te doen werd de aanbeveling van de “Taskforce Vaccinatie” om “de apothekers nauwer te betrekken bij de strijd tegen het coronavirus COVID-19” gevolgd[1].

De wetgeving werd dus opgesteld om de vaccinatie tegen Covid in de apotheek enkel door de apotheker toe te laten. Daarin is nergens sprake van het toelaten van vaccinatie door andere gezondheidszorgbeoefenaars. Rekening houdend met deze algemene filosofie en gezien de huidige stand van de epidemie en van de vaccinatiebehoeften lijkt het niet opportuun voor de Nationale Raad om iets anders te voorzien. Een ruimte van de apotheek mag dus momenteel niet ter beschikking worden gesteld van een arts of een verpleegkundige om de vaccins tegen Covid toe te dienen.

Het is daarentegen nuttig te melden dat deze regel niet van toepassing is als de vaccinatie wordt toegediend in een aangrenzende of aparte ruimte van de officina die een gescheiden ingang heeft. In dit opzicht werd het Koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers gewijzigd om te voorzien dat de apotheker vaccins tegen Covid kan afleveren aan een arts of een door een arts aangeduide verpleegkundige, indien nodig rechtstreeks op de plaats waar de vaccins zullen worden toegediend en door een koerierdienst, op basis van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten dat de identiteit van deze patiënten niet moet vermelden (art. 25, §§ 3 en 4). De fractionering van de vaccins mag ook uitbesteed worden aan een andere apotheker of een ziekenhuisapotheker-titularis (art. 33/2). De aflevering alsook de verzending worden dan direct door hem uitgevoerd.