Wachthonorarium

06 mei 2014
  • Home
  • Wachthonorarium

Een apotheker heeft aan de Nationale Raad een vraag gesteld betreffende het wachthonorarium en meer in het bijzonder betreffende de mogelijkheid voor de apotheker om deze te bepalen in functie van het tijdstip.

Tijdens zijn zitting van 24 april 2014 heeft de Nationale Raad volgend advies verleend :

De Raad is van mening dat de farmaceutische plichtenleer zich niet verzet tegen de bepaling door de apotheker van het bedrag van het wachthonorarium in functie van het tijdstip (bijvoorbeeld tijdens het holst van de nacht, zoals gedefinieerd in het wetsontwerp 3349/8 van 13 maart 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, te weten de periode van 23u tot 8u).

Het is overigens belangrijk eraan te herinneren dat de Nationale Raad, met het oog op de bescherming van de Volksgezondheid, van mening is enerzijds, dat het bedrag van het wachthonorarium redelijk moet zijn. Het mag dus niet van aard zijn om de patiënt, die dringend een geneesmiddel nodig heeft, te ontraden om het te komen halen in de apotheek. Anderzijds, is de Raad van oordeel dat de aanrekening van een wachthonorarium bij elk voorschrift niet toegelaten is ; de apotheker mag slechts één enkel wachthonorarium aanrekenen voor alle voorschriften die terzelfdertijd worden overhandigd voor dezelfde patiënt.

Betreffende de mededeling van het bedrag van het wachthonorarium aan de patiënt, legt de reglementering inzake de consumentenbescherming een duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding van de prijzen van goederen en diensten op (economisch Wetboek, boek VI, handelspraktijken en bescherming van de consument). De Nationale Raad is van oordeel dat de apotheker de patiënt hiervan op de hoogte dient te brengen nog voor hij de apotheek betreedt door middel van een affiche op het uitstalraam van de apotheek.

De Provinciale Raden van de Orde der Apothekers zijn bevoegd om betwistingen betreffende honoraria, die door de apotheker aan zijn patiënt worden gevraagd, te arbitreren (artikel 6, 5°, K.B. n°80 van 10/11/1967 betreffende de Orde der Apothekers).