Coördinatie van het K.B. n° 78 van 10 november 1967 - wet 10 mei 2015

02 dec. 2015
 • Home
 • Nieuws
 • Coördinatie van het K.B. n° 78 van 10 november 1967 - wet 10 mei 2015

De juridische dienst van de Nationale Raad heeft een analyse gemaakt van de wet van 10 mei 2015 betreffende de coördinatie van K.B. n°78. Hieronder vindt U een samenvatting van de inhoud van deze analyse.

Context

In 2011 werd de Raad van State door de Eerste Minister verzocht om de coördinatie uit te voeren van het koninklijk besluit n°78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

De coördinatietechniek laat toe om versnipperde wettelijke bepalingen over eenzelfde onderwerp bijeen te brengen in een meer methodisch, beter gestructureerd geheel met een geharmoniseerde terminologie en een doorlopende nummering. Een coördinatie die uitgaat van de uitvoerende macht mag overigens geen enkele nieuwe norm bevatten; geen enkele correctie mag op die manier worden aangebracht behalve correcties die de eenheid van de terminologie verzekeren.

Methodologie

Het coördinatiewerk van de Raad van State kan als volgt worden samengevat:

 • Zoveel als mogelijk werd de structuur van het Koninklijk besluit n° 78 gevolgd;
 • Correcties van «interne» concordantie (zelfde terminologie gebruikt in de tekst) en van «externe» concordantie (onder meer om de tekst aan te passen aan de nummering en terminologie van de Grondwet, zoals die in 1994 werd gecoördineerd);
 • Evidente taalkundige correcties werden uitgevoerd;
 • Conversie Belgische frank naar euro;
 • Legistieke correcties (overeenkomstig de Gids "Beginselen van de wetgevingstechniek – Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten") zoals de indeling in leden in plaats van in paragrafen.

De Raad van State stelt dat zijn missie zich heeft beperkt tot een "bevoegdheidsconforme" coördinatie. Deze neutraliteit refereert naar het feit dat de federale overheid niet meer exclusief bevoegd is voor de gezondheidszorgberoepen. De zesde staatshervorming heeft inderdaad geleid tot een aantal bevoegdheidsoverdrachten aan de gemeenschappen.

Volledig herziene inhoudstafel

 • Hfdst. 1. Inleidende bepalingen – Artikels 1 tot 2
 • Hfdst. 2. De uitoefening van de geneeskunde en van de artsenijbereidkunde – Artikels 3 tot 42
 • Hfdst. 3. De uitoefening van de kinesitherapie – Artikels 43 tot 44
 • Hfdst. 4. De uitoefening van de verpleegkunde – Artikels 45 tot 61
 • Hfdst. 5. De uitoefening van het beroep van vroedvrouw – Artikels 62 tot 64
 • Hfdst. 6. De uitoefening van het beroep van hulpverlener – ambulancier - Artikels 65 tot 68
 • Hfdst. 7. De uitoefening van paramedische beroepen – Artikels 69 tot 84
 • Hfdst. 8. Bijzondere beroepsbekwaamheden, bijzondere beroepstitels, aanbodsbeheersing, eindeloopbaan, evaluatie, structuur en organisatie van de praktijk, organen en federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen
  • Afdeling 1. Bijzondere beroepsbekwaamheden, bijzondere beroepstitels – Artikels 85 tot 90
  • Afdeling 2. Aanbodsbeheersing – Artikels 91 tot 92
  • Afdeling 3. Eindeloopbaan - Artikel 93
  • Afdeling 4. Evaluatie – Artikel 94
  • Afdeling 5. Structuur en organisatie van de praktijk - Artikel 95
  • Afdeling 6. Organen - Artikel 96
  • Afdeling 7. Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen – Artikels 97 tot 101
 • Hfdst. 9. Erkenning van beroepskwalificaties – toepassing van de Europese reglementering - Artikel 102
  • Afdeling 1. Definities - Artikel 103
  • Afdeling 2. Vrijheid van vestiging - Artikel 104
   • Onderafdeling 1. Algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels - Artikel 105
   • Onderafdeling 2. Automatische erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen - Artikel 106
  • Afdeling 3. Tijdelijke en incidentele dienstverrichting - Artikels 107 tot 113
  • Afdeling 4. Overige bepalingen - Artikels 114 tot 117
 • Hfdst. 10. De geneeskundige commissies - Artikels 118 tot 119
 • Hfdst. 11. Cel medische bewaking - Artikels 120 tot 121
 • Hfdst. 12. Strafbepalingen en tuchtmaatregelen – Artikels 122 tot 132
 • Hfdst. 13. Algemene bepalingen – Artikels 133 tot 154
 • Hfdst. 14. Toekomstige wijzigingsbepalingen – Artikels 155 tot 187

Inwerkingtreding

De wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gecoördineerd op 10 mei 2015 is in werking getreden op 28 juni 2015. Voortaan zal men dus voor wat betreft de gezondheidszorgbeoefenaars moeten verwijzen naar die wet en niet meer naar het Koninklijk besluit n°78 van 10 november 1967.

De volledige wettekst vindt u hier.