Verificatie van de kwalificaties van de leden van het apotheekteam

28 jun. 2022
  • Home
  • Nieuws
  • Verificatie van de kwalificaties van de leden van het apotheekteam

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers heeft vernomen dat er soms personen zonder apothekersdiploma en zonder de titel van farmaceutisch-technisch assistent onder dit statuut proberen te werken in de apotheek.

Artikel 58 van de Code van farmaceutische plichtenleer bepaalt dat “de apotheker-titularis er zich van dient te verzekeren dat de adjunct- en plaatsvervangende apothekers voldoen aan de wettelijke vereisten om de artsenijbereidkunde uit te oefenen”. Hij moet zich er ook van verzekeren “dat zijn personeelsleden aan de wettelijke vereisten voldoen en over de nodige beroepsbekwaamheden beschikken voor de uitoefening van hun functie” (artikel 67).

Om de artsenijbereidkunde wettig uit te oefenen, moet elke apotheker het overeenkomstige wettelijke diploma bezitten, een visum van de FOD Volksgezondheid hebben gekregen en op de lijst van de Orde der Apothekers ingeschreven zijn[1]. De artsenijbereidkunde uitoefenen zonder aan één van deze voorwaarden te voldoen, wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde, wat strafbaar is[2].

De functie van farmaceutisch-technisch assistent is ook een bijzondere beroepstitel waarvoor een specifieke erkenning als houder van een paramedisch beroep vereist is[3]. Er mogen maximaal drie farmaceutisch-technisch assistenten werkzaam zijn per in de apotheek aanwezige apotheker[4].

Stagiairs of studenten farmaceutisch-technisch assistent mogen ook onder toezicht van de stagemeester handelingen stellen die onder de artsenijbereidkunde vallen.

Het kwaliteitshandboek dat in elke apotheek moet worden bijgehouden, kan nuttig zijn om de kwalificaties van de leden van het apotheekteam te documenteren.

[1] Gecoörd. wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, art. 6, § 1; wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, art. 10-11; K.B. nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Apothekers, art. 2.

[2] Gecoörd. wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezond ­ heidszorgberoepen, art. 6, § 1 en 122.

[3] K.B. van 5 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalifica ­ tievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch -technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden belast en gecoörd. wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, hoofdstuk 7, dat gelezen moet worden in combinatie met het K.B. van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen. De lijst van de farmaceutisch-technisch assistent die over een visum beschikken, is beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid.

[4] K.B. van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, art. 7.