Vrijstelling van wachtdienst

04 apr. 2023

Door de kwaliteitswet van 2019 heeft de Orde der Apothekers sinds kort de bevoegdheid om aan individuele apothekers vrijstellingen van wacht te geven. Dit op basis van een beperkt aantal gronden, met name gezondheidstoestand, leeftijd, gezinssituatie en feitelijke uitoefening van het beroep[1].

Het moet hierbij gaan om een langdurige en ernstige verhindering (minstens 90 dagen). Kleine beletsels dienen zoals voorheen lokaal op basis van de collegialiteit en solidariteit te worden behandeld. Eventuele vrijstellingen hebben daarenboven geen impact op de verplichting van de apotheek om deel te nemen aan de wacht[2]. Deze problematiek werd aan de hogere instanties gesignaleerd.

Aanvragen tot vrijstelling kunnen vanaf heden worden ingediend op basis van het reglement en via het modelformulier dat hiertoe door de Nationale Raad werd ontwikkeld. Alle aanvragen zullen in vertrouwelijkheid door de Nationale Raad worden behandeld.

Om een snelle en correcte behandeling van de aanvraag te verkrijgen, is het noodzakelijk dat het formulier correct en volledig wordt ingevuld, vergezeld van alle nodige bewijsstukken. Een eventuele vrijstelling wordt gecommuniceerd aan de aanvrager en de wachtregio.

[1] Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, art. 26.

[2] KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, art. 6.